Kategóriák

Adatvédelmi nyilatkozat

Tájékoztatjuk, hogy a Trodimp-R Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1119 Budapest, Andor u 43.; Cg.01-09-268429, a továbbiakban: „Trodimp-R Kft.”) az Ön által megadott személyes adatokat (a továbbiakban együttesen: „Adatok”) az alábbiak szerint kezeli:

Adatkezelés jogalapja: 
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban:„Adatvédelmi Törvény”) 5.§ (1) bekezdése a) pontjának megfelelően az Adatkezelés jogalapja az Ön tájékoztatáson alapuló hozzájárulása. A hozzájárulás megadása önkéntes. Ön hozzájárulásával beleegyezik abba, hogy a Trodimp-R Kft. a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban rögzített előírások betartásával az Adatokat bármilyen módon kezelje, azokkal bármilyen műveletet végezzen, így különösen az Adatokat gyűjtse, felvegye, rögzítse, rendszerezze, tárolja, felhasználja illetve törölje.

Adatok kezelésének célja:
Az Adatok kezelésének célja, hogy a Trodimp-R Kft. az Ön részére közvetlen üzletszerzés körébe eső reklámot, hirdetést, hírlevelet, egyéb közlést vagy tájékoztatást juttasson el az Ön által megadott elérhetőségekre bármilyen kommunikációs eszköz útján (a továbbiakban: „Adatkezelési Cél”), melyek főként de nem kizárólagosan a Trodimp-R Kft. tevékenységével, az általa forgalmazott termékekkel és általa nyújtott szolgáltatásokkal lesznek kapcsolatosak.

Adatkezelő személye:
Az Adatokat a Trodimp-R Kft. mint adatkezelő kezeli, melyhez adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

Adatkezelés időtartama:
Az adatkezelés határozatlan ideig, de legfeljebb addig tart, amíg Ön meg nem tiltja az Adatok Adatkezelési Cél szerinti felhasználását illetve Ön nem kéri az Adatok kezelésének megszüntetését.

Adatokhoz hozzáférő személyek:
Az Adatokhoz kizárólag az alábbi személyek rendelkeznek hozzáférési jogosultsággal:

  • a Trodimp-R Kft. mindenkori vezető tisztségviselői és esetleges cégvezetője,
  • a Trodimp-R Kft. mindenkori ügyvezetője vagy cégvezetője által felhatalmazott
  • Trodimp-R Kft. által foglalkoztatott munkavállalók, amennyiben ez a munkaköri feladataik teljesítéséhez szükséges,
  • a Trodimp-R Kft. tevékenységében személyesen közreműködő tagok, amennyiben ez a Trodimp-R Kft. tevékenységében való közreműködéshez szükséges,
  • a Trodimp-R Kft.-vel szerződéses kapcsolatban álló megbízottak, vállalkozók, amennyiben ez a Trodimp-R Kft. által adott megbízás, megrendelés teljesítéséhez szükséges.

Érintettek jogai:
Ön az Adatkezeléssel kapcsolatosan jogosult:

  • a Trodimp-R Kft. által kezelt Adatokról, az Adatkezeléssel összefüggő kérdésekről, így különösen az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról tájékoztatást kérni,
  • az Adatok helyesbítését, törlését és zárolását kérni,
  • az Adatkezelés ellen tiltakozni az Adatvédelmi Törvény 21. § (1) bekezdésében meghatározott esetekben,
  • jogainak megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságához (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.) vagy bírósághoz fordulni, és kár bekövetkezése esetén kártérítést követelni.

A fenti 1-3. pontokban megjelölt jogainak gyakorlása során kérjük, hogy a Trodimp-R Kft.-vel az alábbi elérhetőségeken vegye fel a kapcsolatot:
Név:  Trodimp-R Kft.
Székhely:  1119 Budapest, Andor u 43.
Felhívjuk figyelmét, hogy az Adatvédelmi Törvény 21. §-a által meghatározott esetekben a bíróság előtti perindításra 15 illetve 30 napos határidőn belül van lehetősége.

Adatbiztonság:
Tájékoztatjuk, hogy a Trodimp-R Kft. gondoskodik az Adatok biztonságáról, és megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, illetve kialakítja azokat az eljárási szabályokat, melyek az Adatvédelmi Törvény valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

TRODIMP-R KFT

© 2014-2024 Trodimp Termékjelölési Megoldások Áruháza Minden jog fenntartva. | Webáruházat készítette és optimalizálta: TTC-Soft KFT